„Feldröhrengerät“ Comet Holding AG 1992

Betacam SP, 8 Min., Musik, ohne Dossier.

Filmmaterial noch bei Zbinden Film (M. Schneider, Belp) archiviert.